تاریخچه شرکت

قانون تشکیل شرکت های آب و فاضلاب روستایی در تاریخ 12/9/1374 به تصویب مجلس محترم شورای اسلامی رسید و سپس در جلسة مورخ 8/5/1376 اساسنامه این شرکت ها در27 ماده مورد تأیید هیئت محترم وزیران قرار گرفت. همچنین به موجب نامه شماره 1186/25/76 مورخ 19/5/76 به تصویب شورای محترم نگهبان رسید.

شایان ذکر است؛ شرکت آب و فاضلاب روستایی خراسان (سهامی خاص) در تاریخ 1/1/1377 تأسیس و طی شماره 13159 مورخ 13/5/1377 در اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی مشهد(منطقه 9) به ثبت رسیده است که با توجه به این امر، در تاریخ 25/4/1381 برابر با مصوبه شماره 18796/ت 25638هـ هیئت محترم وزیران، شرکت های آب و فاضلاب روستایی رسماً از وزارت جهاد کشاورزی منفک و زیرمجموعة وزارت نیرو قرار گرفت.

سپس بنا به پیشنهاد شماره 100/33/3557 مورخ 28/1/1384 وزارت نیرو به استناد بند(پ) تبصره(4) قانون بودجه سال1384 کل کشور، تأسیس شرکت آب و فاضلاب روستایی استان های خراسان شمالی و جنوبی در جلسه مورخ 5/4/1384 به تصویب هیئت محترم وزیران رسید و نام شرکت آب و فاضلاب روستایی خراسان به شرکت آب و فاضلاب روستایی استان خراسان رضوی (….شمالی و ….جنوبی) تغییر یافت .

2 ) معرفی شرکت :

در اوایل‌ سال‌ 1377، شرکت آب و فاضلاب روستایی خراسان رضوی با هدف‌ تأمین‌ آب‌ شرب‌ و بهداشتی همچنین جمع‌آوری‌ و دفع‌ بهداشتی‌ فاضلاب ‌در سطح‌ روستاهای‌ استان، تشکیل‌ شد‌ و هم‌ اکنون‌ با استقرار تشکیلات‌ اجرایی‌ تحت‌ عنوان‌ امور آب‌ و فاضلاب‌ روستایی‌ در 27 مرکز شهرستان‌ خدمات مربوطه را ارائه        می نماید که مهمترین و اصلی ترین مسؤولیت های این شرکت، عبارتند از:

1- نگهداری‌ و بهره‌برداری‌ شبکه‌های‌ آب‌ شرب‌ روستایی.‌

2- توسعه‌ ، اصلاح و بازسازی‌ شبکه‌های آب شرب روستایی.

3- احداث‌ و ایجاد تأسیسات‌ مربوط‌ به‌ تأمین‌ آب‌ آشامیدنی‌ و دفع‌ بهداشتی‌ فاضلاب‌ روستایی.‌

3) خط مشی و برنامه های اجرایی :

شماره بند

شرح بند

عناوین برنامه های مصوب هیئت مدیره

1

تأمین آب شرب بهداشتی بر اساس استانداردهای تعریف شده

افزایش شاخص برخورداری روستائیان از آب شرب و بهداشتی بر اساس شاخص های مندرج در برنامه پنجم توسعه.

– اجرای پروژه های جمع آوری و دفع بهداشتی فاضلاب روستایی در راستای ارتقاء شاخص برنامه های پساب و فاضلاب روستایی بر اساس شاخص های مندرج در برنامه پنجم توسعه.

– تجهیز و توسعه آزمایشگاه ها در راستای افزایش کیفی و کنترل های لازم در بخش آب شرب.

– آبرسانی سیار به روستاهای غیربرخوردار و متأثر از وقوع پدیده خشکسالی.

2افزایش توانمندی شرکت جهت انجام به موقع تعهدات

– برنامه ریزی منسجم در جهت افزایش وصولی ها و درآمدهای شرکت.

– استفاده از توان مشاوران در طراحی و نظارت بر اجرای پروژه ها.

– تمرکز بر کاهش زمان و دوره وصول مطالبات و افزایش پرداخت های

غیر حضوری مشترکین.

– استفاده مؤثر از تمامی ظرفیت های قانونی موجود به منظور تأمین مالی مورد                        نیاز پروژه های اجرایی شرکت.

– به کارگیری پیمانکاران توانمند و مجرب در اجرای پروژه ها.

– تسریع در برگزاری مناقصات و انجام تشریفات قانونی مربوطه در راستای جبران         تأخیرات بوجود آمده در مبادله موافقتنامه های سالانه.

3

ارتقاء سطح دانش، مهارت و توانایی کارکنان

اجرای دقیق برنامه های آموزشی برابر تقویم آموزش.

– انجام برنامه ریزی های لازم جهت ارتقاء سطح انگیزش کارکنان.

– اندازه گیری و بهبود سطح سلامت کارکنان.

– استفاده مؤثر از پیشنهادات و مشارکت کارکنان در تصمیمات و انجام امور    محوله.

– برگزاری دوره ها و آموزش های شغلی در ارتباط با افزایش مهارت کارکنان در زمینة مسؤولیت های محوله به ایشان.

4

بهبود مستمرفرآیندها

– مدیریت مصرف انرژی در تأسیسات موجود و احداثی.

– کاهش میزان مصرف سرانه مشترکین .

– بازنگری و کاهش زمان برگزاری مناقصات و رسیدگی به صورت وضعیت های پیمانکاران.

5

بهره گیری از فن آوری ها و سیستم های نوین

– استفاده از سیستم های نوین مدیریتی، از جمله؛ مدیریت کیفیت ISO 9000 ، مدیریت ایمنی و بهداشت، مدیریت کیفیت آزمایشگاه ISO 17025 ، مدیریت پروژه PM BOKE و ….

-استفاده مؤثر از انرژی های نو تجدیدپذیر در پروژه های اجرایی و تأسیسات آبرسانی موجود.

6

استفادة مؤثر از توان و مشارکت بخش خصوصی در اجرای طرح ها و پروژه ها.

واگذاری فرایندهای مربوط به مدیریت و راهبری تأسیسات به بخش غیردولتی، شامل: سرویس و نگهداری تأسیسات، بهره برداری و رفع اتفاقات خطوط انتقال و شبکه توزیع و …

– برون سپاری فعالیت های خدماتی، اعم از: پذیرایی، نظافتی، نگهبانی، سرایداری و …

– برنامه ریزی نصب و راه اندازی دستگاه های آب شیرین کن.

– ارزیابی مستمر عملکرد مشاوران و پیمانکاران بر اساس شاخص های موجود و تعریف شده.

آمار بازدیدها
تعداد بازدیدکنندگان امروز : 114 | کل بازدیدکنندگان : 3061285 | تعداد کاربران بر خط : 3