آیین نامه ها

قانون مجازات اسلامي

قانون مجازات اسلامي
ماده ۶۵۹ : هر کس وسائل و متعلقات مربوط به تأسیسات مورد استفاده عمومی که به هزینه دولت یا با سرمایه دولت یا سرمایه مشترک دولت و بخش غیردولتی یا به وسیله نهادها و سازمانهای عمومی غیردولتی یا مؤسسات خیریه ایجاد یا نصب شده مانند تاسیسات بهره‌برداری آب و برق و گاز و غیره را سرقت نماید به حبس از یک تا پنج سال محکوم می‌شود و چنانچه مرتکب از کارکنان سازمانهای مربوطه باشد به حداکثر مجازات مقرر محکوم خواهد شد.

 

ماده ۶۶۰ : هرکس بدون پرداخت حق انشعاب و اخذ انشعاب آب و فاضلاب وبرق و گاز و تلفن مبادرت به استفاده غیر مجاز از آب و برق و تلفن و گازو شبكه فاضلاب نماید علاوه بر جبران خسارت وارده به جزاي نقدي معادل دو برابر خسارت وارده محکوم خواهد شد.
ماده 688 : هر اقدامی که تهدید علیه بهداشت عمومی شناخته شود از قبیل آلوده کردن آب آشامیدنی یا توزیع آب آشامیدنی آلوده ، دفع غیر بهداشتی فضولات انسانی و دامی و مواد زائد، ریختن مواد مسموم کننده در رودخانه ها، زباله در خیابانها و کشتار غیرمجاز دام، استفاده غیر مجازفاضلاب خام یا پس آب تصفیه خانه های فاضلاب برای مصارف کشاورزی ممنوع می باشدو مرتکبین چنانچه طبق قوانین خاص مشمول مجازات شدیدتری نباشند به حبس تا یکسال محکوم خواهند شد.
تبصره ۱ : (اصلاحی 8/5/1376) تشخیص این که اقدام مزبور تهدید علیه بهداشت عمومی و آلودگی محیط زیست شناخته می شود یا خیر و نیز غیرمجاز بودن کشتار دام و دفع فضولات دامی و همچنین اعلام جرم مذکور حسب مورد بر عهده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان دامپزشکی می باشد.

 

 

لایحه قانونی رفع تجاوز از تاسیسات آب و برق کشور

 
ماده ۱: هرکس از آب لوله کشی و انهار آبیاری و شبکه های توزیع و خطوط انتقال نیروی برق استفاده غیر مجاز نماید یا در تاسیسات آب و برق دخالت غیرقانونی کند به پرداخت مبلغ بیست تا پنجاه هزار ریال جزای نقدی و رفع تجاوز و اعاده وضع سابق محکوم می شود و در صورت تکرار یا ادامه عمل علاوه بر رفع تجاوز و اعاده وضع سابق به حبس جنحه ای از ۶۱ روز تا شش ماه و در هر دو حال به جبران خسارات وارده محکوم خواهد شد چنانچه عمل مرتکب بر طبق قوانین دیگر مشمول مجازات بیشتری باشد به مجازات اشد محکوم می شود.

 

 

قانون مجازات اخلال کنندگان در تأسیسات آب و برق و گاز و مخابرات کشور

 

ماده ۱: هرکس به منظور اخلال در نظم و امنیت عمومی در تأسیسات فنی آب و برق و گاز و مخابرات دولتی و وسائل و متعلقات آنها اعم از سد و کانال و انشعاب لوله‌کشی و دستگاه‌های تولید و توزیع و انتقال آنها و همچنین دستگاه‌های مخابراتی و ارتباطات مملکتی از قبیل تلفن و تلگراف و رادیو و تلویزیون و مکروویو و وسائل مربوط که به هزینه دولت یا با سرمایه مشترک دولت و بخش خصوصی یا از طرف بخش خصوصی به منظور استفاده عمومی ایجاد شده مرتکب تخریب یا ایجاد حریق یا از کار انداختن و یا هر نوع خرابکاری دیگر بشود به حبس مجرد از سه تا ده سال محکوم می‌شود و چنانچه مرتکب از کارکنان سازمانهای مربوط باشد به حداکثر مجازات مقرر محکوم خواهد شد.
درصورتی که اقدامات مذکور منتهی به مرگ شخص یا اشخاص شود مجازات مرتکب اعدام خواهد بود.

 

 

 

انجام هر گونه درخواست جهت اعتراض به قبض آب بها

 

در صورتی که مشترک نسبت به آیتم های موجود در قبوض مصرفی آب شامل اطلاعات مختلف از جمله تاریخ قرائت قبلی و فعلی،شماره کنتور قبلی و فعلی، میزان مصرف ، قطر انشعاب نوع کاربری اعتراض داشته باشد می تواند با مراجعه به شرکت اعتراض نماید .

زمان لازم برای ارائه خدمت : توسط شرکت ذی ربط تعیین می گردد.

مراحل ارائه خدمت :

1- مراجعه به قسمت کنتور نویسی منطقه همراه با در دست داشتن قبوض یاد شده

2- قرائت کنتور توسط مامور اداره آب و فاضلاب در صورت نیاز .

3- اعمال اصلاحات لازم در قبض

4-صدور قبض المثنی

5- پرداخت توسط مشترک

مدارک مورد نیاز :

– قبض آب

 

تغییر قطر انشعاب یا ظرفیت قراردادی آب و فاضلاب

 

برای افزایش ظرفیت قراردادی یاقطر انشعاب کلیه مشترکین یا استفاده کنندگان از آب و خدمات دفع فاضلاب می توانند درخواست افزایش ظرفیت انشعاب قراردادی را ( به نام صاحب انشعاب) بنماید، انجام درخواست منوط به وجود امکانات لازم برای شرکت می باشد .
کلیه مشترکین می توانند درخواست کاهش قطر یا ظرفیت انشعاب آب و فاضلاب قراردادی خود را بنماید ضمناً هزینه اعمال هر گونه تغییرات در تاسیسات آب و فاضلاب نیز به عهده مشترک است.
زمان لازم برای ارائه خدمت :

توسط شرکت ذیربط تعیین میگردد.
مراحل ارائه خدمت :
1- مراجعه مشترک به قسمت پذیرش و تکمیل فرم مخصوص تقاضا
2- بازدید از وضعیت ملک و تشخیص امکان ارائه خدمات
3- محاسبه و تعیین هزینه های مابه التفاوت تغییر ظرفیت

4- پرداخت مبلغ و ثبت در پرونده
5-اخذ مجوز حفاری از ارگانهای ذیربط و ارائه به کارگاه نصب در مورد افزایش قطر انشعاب

6-  حفاری و تغییر قطر انشعاب
تبصره :

در هر دو حالت محاسبه هزینه ها براساس تعرفه های جاری می باشد .
مدارک مورد نیاز : 1- سند مالکیت یا اسناد مثبت دیگر 2- قبض آب
3- ارائه مدرکی جهت تعیین حجم آب مورد تقاضا ( جهت کاربریهای غیر مسکونی)

تغییر نام

مالکین می توانند باارائه اسناد رسمی و احکام قانونی و یا اسناد مثبته ای که مورد تائید شرکت باشد بر اساس ضوابط تقاضای تغییر نام پرونده آب و فاضلاب را بنام خود بنماید.

زمان لازم برای ارائه خدمت :

توسط شرکت ذی ربط تعیین میگردد.

مراحل ارائه خدمت :

1- مراجعه مشترک به قسمت پذیرش و تکمیل فرم مخصوص تغییر نام

2- پرداخت مبلغ تغییر نام و ثبت در پرونده

3- بررسی پرونده درخصوص عدم بدهی انشعاب و آب بهاء

4-اعلام نام جدید جهت تغیر در سیستم مکانیزه آب بهاء

مدارک لارم :

1- سند مالکیت و فتوکپی آن ( صلح نامه حقوقی ،حکم دادگاه یا مراجع ذیصلاح)

2- قبض آب

3- کپی شناسنامه مالک

 

انواع انشعاب آب و فاضلاب :
1- مسكوني :

به انشعابهايي اطلاق ميشود كه صرفا در حدود متعارف آب شرب و بهداشت و دفع فاضلاب خانگي بوده و به واحدهاي مسكوني واگذار مي گردد.
2- غير مسكوني :
الف) انشعاب مصارف عمومي و دولتي : به انشعابهايي اطلاق ميشود كه جهت خدمات عمومي غير انتفاعي (نامبرده در تعرفه) به كارمي رود , شامل كليه ادارات تابعه وزارتخانه ها وقوه قضائيه ,مراكزوپادگانهاي نيروهاي نظامي وانتظامي ,بنياد شهيد ,بنياد مستضعفان وجانبازان ,بنياد 15 خرداد ,شهرداريها وكليه موسسات وسازمانهاي دولتي كه به صورت شركت اداره نمي شوند ( نظير سازمان غله ,سازمان حج واوقاف وامور خيريه ,سازمان برنامه وبودجه , سازمان حفاظت محيط زيست ,سازمانهاي كشاورزي وجهاد سازندگي استانها ,گمرك ,سازمان بنادر وكشتيراني وسازمان هواپيمايي كشور ) ,مراكز بهداشتي ودرماني دولتي (نظير بيمارستانها ,درمانگاهها ,مراكز تشخيص طبي ,مراكز پيراپزشكي ) ,نهادهاي دولتي (نظير كميته امدادامام خميني ودفاتر هلال احمر )همچنين مراكزعمومي (نظيرآرامگاهها ,گورستانهاوغسالخانه ها, ومصارف اشتراكي شهركها ومجتمع هاي مسكوني (مشتركين تحت پوشش شركت ).
ب-1) انشعاب آب توليدي و صنعتي : به انشعابهايي اطلاق ميشود كه براي به كار انداختن و بهره برداري از صنايع,كارخانه ها, استخراج معادن , صنايع كشاورزي براي توليد فراورده هاي كشاورزي و دامي در كارگاهها ( مانند مرغداريها, دامداريها , پرورش كرم ابريشم و نظاير آن ) و صنايع كوچك و صنوف توليدي استفاده ميشود.
ب-2) انشعاب فاضلاب توليدي و صنعتي : به انشعابهايي اطلاق ميشود كه براي جمع آوري ودفع فاضلاب صنايع , كارخانه ها ,موسسات و كارگاهها و صنوف توليدي, بعد از پيش تصفيه و رسيدن كيفيت فاضلاب خروجي به حد مجاز در محل اتصال به شبكه جمع آوري فاضلاب شهري براساس استانداردهاي شركت واگذار مي گردد .

ج) انشعاب مصارف تجاري : به انشعابهايي اطلاق ميشود كه عموما براي محل كسب وكار , خدمات و تجارت واگذار مي گردد . محل داد وستد كالا يا خدمات و هر مكاني كه درآن فعاليت تجاري و ارائه خدمات انتفاعي ) نامبرده شده درتعرفه) صورت گيرد وهمچنين مراكزتجاري وخدماتي نظير پاساژ,سرا ,ميادين ,بانكها , هتل ,بيمارستان خصوصي ,ساختمان پزشكي ,مسافربري ,باربري ,پاركينگ عمومي ,تعميرگاه ,شهر بازي ونيز كليه شركتهاي تابعه ووابسته به وزارتخانه هاي دولتي (نظير شركتهاي برق منطقه اي ,توانير,سازمان برق , سازمانهاي آب منطقه اي ,شركتهاي ملي نفت ,گاز وپتروشيمي ,شركتهاي مخابرات وپست وتلگراف ,شركت ملي فولاد ,سازمان گسترش ونوسازي صنعتي ايران وسازمان صنايع ملي ايران ) تجاري محسوب مي شوند.
د) انشعاب مقطوعي : اين انشعاب براي واحدهاي بزرگ نظير پادگانها , فرودگاهها , پاركها , موسسات صنعتي , انبارها و مشابه آن كه عرصه و اعيان ملك متقاضي انشعاب بسيار زياد و آب مصرفي و پساب توليدي در مقايسه با عرصه و اعيان ناچيزو انشعاب مورد تقاضا براي مصرف شرب و بهداشت واگذار مي گردد .
) انشعاب ساخت و ساز : درصورت وجود امكانات فني شركت مي تواند براي ساخت و سازهاي واحدهاي مسكوني , و غير مسكوني , دوباره سازي بنا و يا انشعاب موقت كارگاهي با عقد قرارداد نسبت به واگذاري انشعاب موقت برابر فصل چهارم آئين نامه عملياتي اقدام كند .
نكته: نرخ فروش آب به تانكرهاي خدماتي توزيع آب ,مصارف آب بنايي وساخت وسازها وفروش آب به كشتيها در بنادر مشمول تعرفه آب آزاد خواهد بود.
نكته: متقاضيان انشعاب موقت ويا انشعاب مصرف آب آزاد ملزم به پرداخت كليه هزينه نصب انشعاب مربوطه در چهارچوب ضوابط شركت مي باشند.
و) انشعاب مجموعه هاي مسكوني , تجاري , عمومي , پاساژ , بلوك ساختماني و مجتمع ها : اين بند ناظر به متقاضياني است كه انشعاب آب و فاضلاب آنها در اقطار متعارف تامين مي گردد و محل استقرار آنها در مجموعه هاي مسكوني , تجاري , عمومي , پاساژها و بلوكهاي ساختماني قرار دارد . هر يك از واحدهاي اين مجموعه ها كه امكان نصب كنتور مجزا داشته باشند يك متقاضي يا مشترك محسوب مي گردند و واگذاري انشعاب آب و فاضلاب آنها مشابه ساير متقاضيان منفرد انجام خواهد شد .
و-1) بلوكهاي ساختماني , پاساژها ومجموعه هاي تجاري و عمومي : اينگونه متقاضيان مي بايستي مشتركا درخواست انشعاب آب وفاضلاب نموده و هزينه هاي عمومي انشعاب را پرداخت نمايند.نقطه تحويل به كليه انشعابها در مورد بلوكهاي ساختماني و پاساژها مي بايد دريك يا چند محل مناسب (با نظر شركت) متمركز باشد در مورد مجموعه هاي عمومي و تجاري برحسب وجود امكانات فني (به تشخيص شركت) نقطه تحويل در هريك از واحدها ي مجموعه نيز مي تواند قرار گيرد. واگذاري انشعاب آب و فاضلاب بلوكهاي ساختماني اعم از تجاري – عمومي و مسكوني با ظرفيت و قطر درخواستي بالاتر از ارقام مندرج در جدول مربوطه پس از تاييد معاونت امور آب و فاضلاب شهري كشور امكان پذير خواهد بود.
و-2) مجموعه هاي ساختماني : تعدادي از واحدهاي مسكوني كه در سطح در جوار يكديگر احداث مي شوندو
هريك از آنها از شبكه عمومي آب و فاضلاب خدمات دريافت خواهد نمود (نظير آنچه كه معمولا توسط تعاوني هاي ادارات و سازمانها ساخته مي شود) مجموعه مسكوني ناميده مي شود. تنها تفاوتي كه تامين خدمات اينگونه واحد ها با ساير متقاضيان خانگي دارند,لزوم احداث يا توسعه شبكه براي آنها است كه هزينه آن روي واحد هاي متقاضيان سرشكن مي شود و لذا ارجح است كه مشتركا تقاضاي انشعاب آب و فاضلاب نمايند . بديهي است متقاضياني كه هزينه خدمات رساني روي آنها سرشكن شده از پرداخت هزينه نظير آن معاف مي باشند.
و-3) مجتمع ها : به آپارتمانها و مجتمع هاي مسكوني, تجاري , اداري كه تاسيسات لوله كشي داخلي مجزا دارند در صورت وجود امكانات فني , انشعابهاي متعدد واگذار خواهد شد . ليكن در صورتيكه تاسيسات لوله كشي داخلي اين واحد ها مجزا نباشد يك انشعاب واگذار مي شود .
– براي مصارف اشتراكي مجموعه ها و مجتمع ها نظير موتورخانه هاي شوفاژ , پاركينگ و مصارف عمومي يك انشعاب اشتراكي واگذار مي شود.
– در مواردي كه مشترك درخواست واگذاري سيفون فاضلاب اضافي نمايد, در صورت وجود امكانات فني با دريافت هزينه هاي مقرر , واگذاري آن بلا مانع است.
تبصره: برابرتفاهم نامه مورخ 1/7/74 في مابين وزارت نيرو ودفاع, منازل سازماني نيروهاي مسلح نيز بايستي از واحدهاي اداري , مستقل وبراي هر يك از واحدهاي مسكوني انشعاب جداگانه منظور گردد.(ضميمه 7-1(
– تاسيسات وتجهيزات آب متعلق به مشترك : كليه تاسيسات و تجهيزات آب و همچنين سيستم لوله كشي كه بعد از نقطه تحويل توسط مشترك يا مشتركين ايجاد ميشود تاسيسات و تجهيزات داخلي مشترك ناميده مي شود و متعلق به مشترك يا مشتركين مي باشد.
– تاسيسات وتجهيزات فاضلاب متعلق به مشترك : كليه تاسيسات وامكانات مربوط به جمع آوري و انتقال فاضلاب نظير شبكه هاي فرعي , تلمبه خانه و تاسيسات پيش تصفيه احتمالي و غيره قبل از نقطه تحويل (سيفون) كه توسط مشترك يا مشتركين ايجاد مي شوند تاسيسات و تجهيزات فاضلاب مشترك ناميده مي شود و متعلق به مشترك يا مشتركين مي باشد .

آمار بازدیدها
تعداد بازدیدکنندگان امروز : 545 | کل بازدیدکنندگان : 2511020 | تعداد کاربران بر خط : 0