آیین نامه ها

‌آيين‌نامه حريم مخازن، تأسيسات آبي، كانالهاي عمومي آبرساني، آبياري و زهكشي

‌آيين‌نامه حريم مخازن، تأسيسات آبي، كانالهاي عمومي آبرساني، آبياري و زهكشي

‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371/4/24 بنا به پيشنهاد شماره 505/2139  مورخ 69/11/28  ، به استناد تبصره (2) ماده (2) قانون « ‌توزيع عادلانه آب » -‌ مصوب سال 1361 – آيين‌نامه حريم مخازن، تأسيسات آبي، كانالهاي عمومي آبرساني، آبياري و زهكشي را به شرح زير تصويب نمودند:
‌ماده 1 – مخازن، تأسيسات آب، كانال‌هاي عمومي آبرساني، آبياري و زهكشي مستحدثاتي هستند كه به منظور آبرساني، سالم‌سازي زمينها يا انتقال آب ايجاد‌شده يا مي‌شوند.
‌ماده 2 – حريم مخازن، تأسيسات آبي، كانالهاي عمومي آبرساني، آبياري و زهكشي با توجه به ظرفيت آنها طبق جدول زير مي‌باشد. اين حريم از منتهي اليه‌ديواره آنهاست.
‌ظرفيت كانالهاي مستحدثه و شبكه‌هاي آبياري و زهكشي:
1 – آبدهي (‌دبي) بيش از 15 متر مكعب در ثانيه – ميزان حريم از هر طرف 12 متر.
2 – آبدهي (‌دبي) از 10 تا 15 متر مكعب در ثانيه – ميزان حريم از هر طرف 8 متر.
3 – آبدهي (‌دبي) از 5 تا 10 متر مكعب در ثانيه – ميزان حريم از هر طرف 6 متر.
4 – آبدهي (‌دبي) از 2 تا 5 متر مكعب در ثانيه – ميزان حريم از هر طرف 4 متر.
5 – آبدهي (‌دبي) از 150 ليتر تا 2 متر مكعب در ثانيه – ميزان حريم از هر طرف 1 تا 2 متر.
6 – آبدهي (‌دبي) كمتر از 150 ليتر در ثانيه – ميزان حريم از هر طرف 1 متر.
‌ماده 3 – حريم لوله آبرساني با قطر 500 ميليمتري، در كل 6 متر (3 متر از هر طرف نسبت به محور لوله)
1 – حريم لوله از 500 تا 800 ميليمتر، در كل 6 متر (3 متر از هر طرف نسبت به محور لوله).
2 – حريم لوله از 800 تا 1200 ميليمتر ، در كل 10 متر (5 متر از هر طرف نسبت به محور لوله). ( اصلاحی بموجب نامه شماره 21876 مورخ 1/6/71  )
3 – حريم لوله از 1200 ميليمتر به بالا، در كل 12 متر (6) متر از هر طرف نسبت به محور لوله).
‌تبصره – در صورتي كه لوله‌هاي آبرساني به موازات و در حريم يكديگر نصب شوند، حد خارجي حريم به اعتبار قطر آخرين لوله منظور مي‌شود.
‌ماده 4 – كانال عمومي آبرساني، آبياري و زهكشي واقع در داخل مزارع و باغها تا مساحت 100 هكتار كه براي آبياري همان مزارع و باغها مورد استفاده است،‌داراي حريم نيستند.
‌ماده 5 – اداره‌هاي ثبت و اسناد و املاك مكلفند بيست روز قبل از تحديد حدود املاك واقع در مجاورت رودخانه، نهر، مسيل، مرداب، بركه طبيعي، كانالهاي‌آبياري،‌آبرساني و زهكشي، روز تحديد حدود را به شركتهاي آب منطقه‌اي و در داخل محدوده استحفاظي شهرها به شهرداريهاي ذيربط و در خوزستان به‌سازمان آب و برق خوزستان اطلاع دهند كه حريم مربوط را، حسب مورد تعيين و قبل از روز تحديد حدود اعلام دارند. نرسيدن پاسخ در مدت ياد ده، مانع از‌اجراي مقررات ثبت اسناد و املاك نمي‌باشد.
‌ماده 6 – وزارتخانه‌ها، مؤسسه‌ها، شركتهاي دولتي، شهرداريها، سازمانها و نهادهاي وابسته به دولت مكلفند قبل از اجراي طرح‌هاي مربوط به وظايف خود يا‌صدور پروانه ساختمان يا نظاير آن، بحد بست، حريم رودخانه‌ها، مسيلها، مردابها و بركه‌هاي طبيعي را در داخل محدوده استحفاظي از شهرداريها و در خارج از‌اين محدوده، از شركت‌هاي آب منطقه‌اي و در استان خوزستان از سازمان آب و برق خوزستان استعلام نمايند.
دستگاه‌هاي ياد شده موظفند حداكثر ظرف بيست‌روز پس از تاريخ دريافت ،  پاسخ استعلام را بدهند. اعلام نكردن پاسخ در متد تعيين شده، به مفهوم بلامانع بودن اجراي طرح است. ( اصلاحی به موجب نامه شماره 21876 مورخ 77/6/1 )
‌ماده 7 – هر گاه حريم رودخانه‌ها، مسيلها، مردابها و بركه‌هاي طبيعي با حريم ساير تأسيساتي كه داراي حريم هستند، تداخل نمايد. قسمت مورد تداخل براي‌تأسيسات دو طرف ، به صورت مشترك مورد استفاده قرار مي‌گيرد.
‌ماده 8 – هر گاه در اجراي اين آيين‌نامه، زمينهاي اشخاص در مسير و حريم كانالها و تأسيسات آبي و آبرساني قرار گيرد، طبق ماده (43) قانون “‌توزيع عادلانه‌آب”، بهاي عادل روز آنها به مالكان پرداخت مي‌شود.

‌حسن حبيبي – معاون اول رييس جمهور

 

آمار بازدیدها
تعداد بازدیدکنندگان امروز : 536 | کل بازدیدکنندگان : 2511011 | تعداد کاربران بر خط : 1