سوالات متداول

طریقه محاسبة مبلغ قبض آب اماکن غیرمسکونی:

با توجه به کاربری انشعاب مشترک و نرخ های مصوب شدة دولت، نحوة محاسبه متفاوت می باشد که به تفکیک نوع کاربری، شامل:

*کاربری های تجاری

هر مترمکعب:

9970ریال

*کاربری های صنعتی

هر مترمکعب:

5760 ریال

*کاربری های اداری عمومی

هر مترمکعب:

7776ریال

*کاربری های آب آزاد

هر مترمکعب:

10800 ریال
* البته کلیه این مبالغ تا میزان تعهد مصرف با این نرخ و بیش از این میزان با نرخ آب آزاد محاسبه می گردد.

آمار بازدیدها
تعداد بازدیدکنندگان امروز : 4314 | کل بازدیدکنندگان : 3145798 | تعداد کاربران بر خط : 0