سوالات متداول

متقاضیان غیر مسکونی (دامداری، مرغداری، کارخانجات و …) صنایع کم آب طلب

1- ارائه پروانه بهره برداری واحد مذکور به شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی جهت برآورد آب مورد نیاز متقاضی.
2- ارجاع درخواست به شرکت آبفار جهت اعلام دستور انجام کارشناسی به امور آبفار شهرستان و ارائه پاسخ آن به کمیسیون صنایع کم آب طلب در استان.
3- در صورت موافقت و اعلام رأی کمیسیون، لازم است؛ کلیة هزینه های مربوط به حق انشعاب توسط متقاضی پرداخت گردد تا واگذاری طبق ضوابط انجام پذیرد.

آمار بازدیدها
تعداد بازدیدکنندگان امروز : 199 | کل بازدیدکنندگان : 2796431 | تعداد کاربران بر خط : 0