سوالات متداول

مراحل واگذاری انشعاب آب:

1- مراجعه به امور آبفار شهرستان و دریافت فرم های تقاضانامه و بازدید کنتور.
2- تکمیل فرم ها و تأیید آن توسط آبدار و شورای اسلامی روستا.
3- در صورت عدم فاصله داشتن تا شبکه روستا، واریز مبالغ حق انشعاب با توجه به کاربری ملک مورد نظر(000/500 ریال مسکونی و غیرمسکونی بر اساس ظرفیت قرارداد) و هزینه کنتور و اتصالات. در غیر اینصورت؛ ابتدا بایستی اجرای شبکه توسط متقاضی صورت پذیرد.

 

آمار بازدیدها
تعداد بازدیدکنندگان امروز : 4389 | کل بازدیدکنندگان : 3145873 | تعداد کاربران بر خط : 0