ماده 607 – قانون مجازات اسلامي درباره مقاومت در مقابل مامورين

موضوع: قانون مجازات اسلامی درباره مقاومت در مقابل مامورین
تاریخ تصویب :تعداد مواد قانون: 1
مرجع قانون گزار: 0تاریخ درج در وب سایت: 1387/07/22
تعداد تبصره های قانون 0

هـر گونه حمله یا مقاومت که با علم و آگاهی نسبت به مامورین در حین انجام وظیفه آنان به عمل آید تمرد محسوب می شود ومجازات آن به شرح زیر است

1- هرگاه متمرد به قصد تهدید اسلحه خود را نشان دهد حبس از شش ماه تا دو سال

2- هرگاه متمرد درحین اقدام دست به اسلحه برد حبس از یک تا سه سال

3- در سایر موارد حبس از سه ماه تا یکسال.

آمار بازدیدها
تعداد بازدیدکنندگان امروز : 6 | کل بازدیدکنندگان : 3147835 | تعداد کاربران بر خط : 1