ماده 34-قانون توزيع عادلانه آب

موضوع: قانون توزیع عادلانه آب
تاریخ تصویب :تعداد مواد قانون: 1
مرجع قانون گزار: عمومیتاریخ درج در وب سایت: 1387/07/22
تعداد تبصره های قانون 0

آب بران موظف به پرداخت بهای آب مصرفی و یا عوارض آن بر اساس بندهای (الف) و (ب) مذکور در ماده 33 این قانون می باشد و الا آب مصرف کننده ای که حاضر به پرداخت آب بها نگردیده است پس از مهلت معقولی که از طرف دولت به مصرف کننده داده خواهد شد، قطع می گردد و چنانچه مصرف کننده از پرداخت بدهی های معوقه خود بابت آب بها و یا عوارض استنکاف نماید، دولت صورت بدهی مصرف کننده را جهت صدور اجرائیه به اداره ثبت محل ارسال خواهد کرد و اداره ثبت مکلف است بر طبق مقررات اجرای اسناد رسمی لازم الاجراء‌ نسبت به صدور ورقه اجرائیه و وصول مطالبات از بدهکار اقدام نماید.

آمار بازدیدها
تعداد بازدیدکنندگان امروز : 110 | کل بازدیدکنندگان : 3147939 | تعداد کاربران بر خط : 0