اهداف سازمان

اهداف کلی شرکت
1-    مطالعه واجرای طرحهای ايجاد وتوسعه  تاسيسات مربوط به تامين، انتقال و توزيع آب آشاميدنی وبهداشتی روستاها

2-    مطالعه و اجرای طرح های دفع بهداشتی فاضلاب روستاها (اعم از جمع آوری، انتقال و تصفیه)

3-   نگهداری وبهره برداری ازتاسيسات مرتبط با آب آشاميدنی و بهداشتی روستاها  نظيرچاهها،آبگیرها، تصفيه خانه ها، مخازن، ايستگاههای پمپاژ،  خطوط انتقال،  سیستمهای کنترل وشبکه های توزیع

4-    نگهداری و بهره برداری از تاسیسات عمومی دفع بهداشتی فاضلاب روستاها نظیر خطوط انتقال ، شبکه جمع آوری و تصفیه خانه

5-    مرمت، بازسازی و توسعه شبکه ها و تاسیسات آب آشامیدنی و تاسیسات عمومی دفع بهداشتی فاضلاب روستایی و حفاظت از حریم آنها

6-     تامین آب آشامیدنی در شبکه های روستایی بر اساس استانداردهای مصوب در چا رچوب برنامه هاو مصوبات وزارت نیرو

7-    بهره برداری و اداره تاسیسات مرتبط با وظایف که در اختیار شرکت گذارده می شود

8-  خرید خدمات از بخش غیر دولتی برای انجام امور مطالعاتی،  اجرایی،  بهره برداری و نگهداری تاسیسات آب و فاضلاب روستایی و خدمات مشترکین به منظور کاهش هزینه ها، افزایش بهره وری   وارتقای سطح خدمات

9-    انجام تمهیدات لازم به منظور توسعه مشارکت بخش  غیر دولتی در امور آب وفاضلاب روستایی

10-  همکاری واشتراک مساعی با موسسات ذیربط در پژوهش و بررسی به منظور توسعه علمی، فنی و اقتصادی در امور مربوط به اهداف ووظایف شرکت

 

آمار بازدیدها
تعداد بازدیدکنندگان امروز : 95 | کل بازدیدکنندگان : 3061266 | تعداد کاربران بر خط : 0