برنامه های کوتاه مدت

پروژه ها ی مجتمعهای آبرسانی اولویتدار بهره مند از اعتبارات صندوق توسعه ملی
تعدادروستاجمعیت(نفر)اعتبار هزینه شده-میلیارد ریالاعتبار تخصیص یافته-میلیارد ریالاعتبار مورد نیاز جهت تکمیل -میلیارد ریالاعتبار مورد نیاز جهت تکمیل – میلیارد ریال
تعداد روستاجمعیت (نفر)
43724526,606102811681253219178641

 

احجام عملیاتی پیش بینی شده  در مجتمعهای آبرسانی (بهره مند از اعتبارات صندوق توسعه)

تامین آب (مورد)شبکه توزیع (کیلومتر)خط انتقال (کیلومتر)احداث مخازن (متر مکعب)
84537110520200

 

نتایج و دستاوردهای  حاصل از تخصیص اعتبارات ملی به  مجتمعهای آبرسانی اولویتدار

1-اتمام و تکمیل عملیات اجرایی در تعداد 13 مجتمع آبرسانی

2-افزایش 178641نفر در  219روستا به جمعیت روستایی بهره مند از آب آشامیدنی سالم و بهداشتی با بهترین استاندارد کمی و کیفی.

3- افزایش شاخص بر خورداری روستاهای استان از آب شرب و بهداشتی بمیزان 3 درصد.

4-کاهش روستاهای آبرسانی سیار بمیزان 100 روستا با جمعیت 48223 نفر

5-اصلاح شبکه فرسوده درتعداد 38 روستا با جمعیت 29881 نفر ودر نتیجه کاهش هدررفت آب

 

آمار بازدیدها
تعداد بازدیدکنندگان امروز : 102 | کل بازدیدکنندگان : 3147931 | تعداد کاربران بر خط : 1