برنامه های میان مدت

برش هاي زماني برنامه ششم توسعه -اهداف كمي بخش تامين آب روستايي استان خراسان رضوی
عناوین شاخص واحد متعارف سال پایهنماگر سال های برنامه
139413951396139713981399جمع
جمعيت بهره مند از آب آشاميدني سالمدرصد69/872/6975/1177/979/9382/3812/6
اهداف کمی واحد متعارف سال پایهنماگر سال های برنامه
139413951396139713981399جمع
تامین و انتقال آبلیتر بر ثانیه35512973203333483681666
توسعه مخازن ذخیره آب روستاييهزار متر مکعب 266/99731/69734/17935/62837/24139/331178/076
احداث و توسعه شبکه آب روستاييکیلومتر122656416917207537953599
تعداد انشعاب واگذار شده آب روستاييهزار فقره5704043454750227

 

برش هاي زماني برنامه ششم توسعه- اهداف كمي بخش فاضلاب روستايي استان خراسان رضوی
عناوین شاخص واحد متعارف سال پایهنماگر سال های برنامه
139413951396139713981399جمع
 جمعيت روستايي برخوردار از سيستم فاضلاب
درصد0/30/511/21/812/423/112/81
اهداف کمی واحد متعارف سال پایهنماگر سال های برنامه
139413951396139713981399جمع
افزایش ظرفیت تاسیسات تصفیه خانههزار متر مکعب  در روز 0/730/8861/9181/7121/7011/9278/144
سيستم جمع آوريهزار نفر3/873/67111/52510/28610/21511/58347/28

 

آمار بازدیدها
تعداد بازدیدکنندگان امروز : 135 | کل بازدیدکنندگان : 3147964 | تعداد کاربران بر خط : 1