الگوهای مصرف

تعرفه های آب وفاضلاب سال 1386

شرکت آب و فاضلاب روستایی خراسان رضوی
1- آب بهای کاربری خانگی

آب بهای مشترکین خانگی به میزان سی درصد (30%) آب بهای مشابه مشترکین خانگی شهر نزدیک هر روستا (بدون افزایشات ناشی از ضریب تعدیل شهری) محاسبه و دریافت گردد.

تبصره یک : الگوی مصرف خانوارهای روستایی مترادف با الگوی مصرف خانوارهای شهری براساس مصوبه شماره 151/ت 25945 هـ مورخ 7/1/81 هیات وزیران به شرح زیر تعیین می گردد.

الگوی مصرف شهری ( شهر مرکز شهرستان) مصوبه هیئت وزیران
الگوی مصرف تعیین شده برای روستا
1815
2016
2217
2418
2619

تبصره دو : به استناد بند (7) مصوبه شماره 1500088/309 مورخه 8/9/1385 شورای اقتصاد ، اجازه داده می شود جریمه مصارف مازاد بر الگوی مصرف مشترکین خانگی ، معادل سی درصد (30%) جرائم شهر نزدیک روستای مربوطه وصول شده ومصروف بازسازی تاسیسات آب شود.

2- آب بهای کاربری های غیرخانگی

آب بهای مشترکین غیرخانگی معادل آب بهای مشابه مشترکین غیر خانگی شهرستان هرروستا تعیین می گردد.

تبصره سه:نرخ فروش آب تولیدی آب شیرین کن هاوایستگاههای توزیع آب درمحل ودر ظروف خریداران برای هرلیترنه(9)ریال می باشد.

3- آبونمان خانگی و غیرخانگی

آبونمان کلیه مشترکین خانگی و غیرخانگی برابر آبونمان مورد عمل شهر مرکز شهرستان هر روستا تعیین می گردد.

4- کارمزد دفع فاضلاب

کارمزد دفع فاضلاب برای مشترکین خانگی وغیرخانگی به ترتیب معادل 70درصد  و 100 درصد آب بهای روستا،محاسبه ودریافت می گردد.

5- حق انشعاب آب وفاضلاب

حق انشعاب آب وفاضلاب برای واحدهای خانگی به ترتیب معادل پانصد(500) هزار ریال و سیصدوپنجاه (350) هزار ریال وبرای واحد های غیر خانگی مشابه حق انشعاب شهر مرکز شهرستان هر روستا محاسبه ودریافت می گردد.

تبصره چهار:برای محاسبه حق انشعاب آب وفاضلاب مشترکین غیرخانگی روستاها ، ضریب تعدیل شهری حداکثر عدد یک منظور گردد.

6- شرایط عمومی تعرفه های آب وفاضلاب روستایی

1-6- آب بهاء ، آبونمان والگوی مصرف براساس ماههای سی روزه تعیین شده است ، لذا مقادیر آنها در هر ماه با توجه به تعداد روزهای ماه تعدیل می شود.

2-6- تاتصویب آیین نامه موضوع آخر بند(6) مصوبه شماره 150088/309 مورخه 8/9/1385 شورای اقتصاد ، آیین نامه عملیات موجود جزء جداناپذیر این ابلاغیه بوده ولازم الاجرا است.

آمار بازدیدها
تعداد بازدیدکنندگان امروز : 4389 | کل بازدیدکنندگان : 3145873 | تعداد کاربران بر خط : 0