خدمات پس از واگذاری انشعاب آب و فاضلاب | آب و فاضلاب روستایی خراسان

خدمات پس از واگذاری انشعاب آب و فاضلاب

ردیف خدمات تعداد بازدید
1 امکان پرداخت صورتحساب بازدید 1,596
2 مشاهده سوابق(المثنی و…) بازدید 1,417
3 اعلام کارکرد کنتور بازدید 1,394
4 بررسی صورتحساب بازدید 1,483
5 صورتحساب میاندوره بازدید 2,187
6 جمع آوری یا ادغام انشعاب بازدید 1,295
7 قطع موقت و وصل انشعاب بازدید 1,394
8 نصب سیفون اضافی بازدید 1,503
9 تعویض کنتور بازدید 1,883
10 آزمایش کنتور بازدید 1,489
آمار بازدیدها
تعداد بازدیدکنندگان امروز : 622 | کل بازدیدکنندگان : 1992388 | تعداد کاربران بر خط : 0