برنامه های کوتاه مدت

پروژه ها ی مجتمعهای آبرسانی اولویتدار بهره مند از اعتبارات صندوق توسعه ملی
تعداد روستا جمعیت(نفر) اعتبار هزینه شده-میلیارد ریال اعتبار تخصیص یافته-میلیارد ریال اعتبار مورد نیاز جهت تکمیل -میلیارد ریال اعتبار مورد نیاز جهت تکمیل – میلیارد ریال
تعداد روستا جمعیت (نفر)
43 724 526,606 1028 1168 1253 219 178641

 

احجام عملیاتی پیش بینی شده  در مجتمعهای آبرسانی (بهره مند از اعتبارات صندوق توسعه)

تامین آب (مورد) شبکه توزیع (کیلومتر) خط انتقال (کیلومتر) احداث مخازن (متر مکعب)
84 537 1105 20200

 

نتایج و دستاوردهای  حاصل از تخصیص اعتبارات ملی به  مجتمعهای آبرسانی اولویتدار

1-اتمام و تکمیل عملیات اجرایی در تعداد 13 مجتمع آبرسانی

2-افزایش 178641نفر در  219روستا به جمعیت روستایی بهره مند از آب آشامیدنی سالم و بهداشتی با بهترین استاندارد کمی و کیفی.

3- افزایش شاخص بر خورداری روستاهای استان از آب شرب و بهداشتی بمیزان 3 درصد.

4-کاهش روستاهای آبرسانی سیار بمیزان 100 روستا با جمعیت 48223 نفر

5-اصلاح شبکه فرسوده درتعداد 38 روستا با جمعیت 29881 نفر ودر نتیجه کاهش هدررفت آب

 

آمار بازدیدها
تعداد بازدیدکنندگان امروز : 3932 | کل بازدیدکنندگان : 1896785 | تعداد کاربران بر خط : 2