برنامه های میان مدت

برش هاي زماني برنامه ششم توسعه -اهداف كمي بخش تامين آب روستايي استان خراسان رضوی
عناوین شاخص واحد متعارف سال پایه نماگر سال های برنامه
1394 1395 1396 1397 1398 1399 جمع
جمعيت بهره مند از آب آشاميدني سالم درصد 69/8 72/69 75/11 77/9 79/93 82/38 12/6
اهداف کمی واحد متعارف سال پایه نماگر سال های برنامه
1394 1395 1396 1397 1398 1399 جمع
تامین و انتقال آب لیتر بر ثانیه 3551 297 320 333 348 368 1666
توسعه مخازن ذخیره آب روستايي هزار متر مکعب 266/997 31/697 34/179 35/628 37/241 39/331 178/076
احداث و توسعه شبکه آب روستايي کیلومتر 12265 641 691 720 753 795 3599
تعداد انشعاب واگذار شده آب روستايي هزار فقره 570 40 43 45 47 50 227

 

برش هاي زماني برنامه ششم توسعه- اهداف كمي بخش فاضلاب روستايي استان خراسان رضوی
عناوین شاخص واحد متعارف سال پایه نماگر سال های برنامه
1394 1395 1396 1397 1398 1399 جمع
 جمعيت روستايي برخوردار از سيستم فاضلاب
درصد 0/3 0/51 1/2 1/81 2/42 3/11 2/81
اهداف کمی واحد متعارف سال پایه نماگر سال های برنامه
1394 1395 1396 1397 1398 1399 جمع
افزایش ظرفیت تاسیسات تصفیه خانه هزار متر مکعب  در روز 0/73 0/886 1/918 1/712 1/701 1/927 8/144
سيستم جمع آوري هزار نفر 3/87 3/671 11/525 10/286 10/215 11/583 47/28

 

آمار بازدیدها
تعداد بازدیدکنندگان امروز : 3938 | کل بازدیدکنندگان : 1896791 | تعداد کاربران بر خط : 2